โปรโมชั่น JACKPOT TIME 400 รับ 60

โปรโมชั่น JACKPOT TIME
400 รับ 60

- ฝาก 400 รับ 60
-ช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น.
-ช่วงเวลา 19.00 - 20.00 น.